ĐÓN QUẢ NGỌT SAU 2 NĂM KIÊN TRÌ CHỮA DỨT ĐIỂM HÔI CHÂN

ĐÓN QUẢ NGỌT SAU 2 NĂM KIÊN TRÌ CHỮA DỨT ĐIỂM HÔI CHÂN

Có những cảm xúc chẳng thể nói nên lời. Có những câu chuyện, nếu không trải qua, ta chẳng thể hiểu nó tự ti, mặc cảm đến thế nào. Cùng Crown Sapce lắng nghe câu chuyện của chị H nhé.

“𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛𝑜́𝑖 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑔𝑖𝑎̀𝑦/𝑑𝑒́𝑝 𝐶𝑟𝑜𝑤𝑛 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑟𝑎 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́."

Đây là lời cảm ơn kèm theo tâm sự của chị H có bé đang theo học lớp 4 tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội. Chị chia sẻ, từ lúc cho bé đi học lớp 1, do phải mang giày dép thường xuyên vì vậy trong khoảng nửa năm lớp 1 gia đình thấy chân bé thường xuyên có mùi mỗi khi về nhà cởi giày ra. Mùi hôi mỗi ngày một nặng, gia đình đã cố gắng vệ sinh chân cho bé cũng như làm theo các hướng dẫn trên mạng để ngừa hôi chân nhưng không thuyên giảm.

Đ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑙𝑒̂𝑛 𝑙𝑜̛́𝑝 2, 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̣𝑐, 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 đ𝑎̃ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑜̛́𝑖 đ𝑜́𝑛 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑔𝑖𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡. 𝑇𝑢̛̀ đ𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢́𝑡 𝑛ℎ𝑎́𝑡, 𝑘ℎ𝑜́𝑐 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑜̣𝑐, 𝑥𝑎 𝑙𝑎́𝑛ℎ…

Đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑜̛́𝑝 2, 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑒́ 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖, 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑎̀𝑦 𝑘𝑖́𝑛 𝑚𝑖́𝑡 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂̀𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑔𝑎̂𝑦 𝑛𝑒̂𝑛 𝑏𝑖́ 𝑏𝑎́𝑐ℎ. 𝐻𝑜̣𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑟𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́. 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑜̛́𝑖 𝐶𝑟𝑜𝑤𝑛 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒. 𝐾ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑔𝑖𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑒́, 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑘𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 2 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜𝑛 đ𝑜̛̃ 𝑑𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑢̀𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢.

𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝐶𝑟𝑜𝑤𝑛 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛. 𝐶𝑜𝑛 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 đ𝑢̀𝑎 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛. 𝐺𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ 𝐶𝑟𝑜𝑤𝑛 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒!

Một trong những lỗi sai của ba mẹ khi con bị hôi chân đó chính là mua nhiều loại giày quá kín và bí bách. Nhiều phụ huynh mua theo sở thích mà không thèm quan tâm đến tính năng. Chính vì vậy, một lời khuyên chân thành đến từ Crown đó chính là khi ba mẹ mua một bộ quần áo, một đôi giày mới hay bất cứ thứ gì, đừng chỉ quan tâm đến bề ngoài mà ba mẹ cần xem xét về tính năng sản phẩm. Ở độ tuổi 5 - 15 tuổi con đang phát triển vì vậy cần những sản phẩm tốt về chất lượng cho con mẹ nhé.

Chúc mừng gia đình chị, cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Crown Space. Chúc đại gia đình mình luôn thật mạnh khỏe, chúc bé con sẽ có mùa tựu trường mới vui vẻ, an toàn.

← Bài trước Bài sau →